Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 15/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Thông tư này không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.  

Cập nhật: 02/01/2014
Lượt xem: 12607
Lên trên