Ban lãnh đạo:

1. Trần Quốc Dũng, Giám đốc
Email: DzungTQ@quacert.gov.vn

2. Trần Quốc Quân, Phó giám đốc
Email: QuanTQ@quacert.gov.vn
3. Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc
Email: TuanAnh@quacert.gov.vn


CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN

      QUACERT không cung cấp hoặc cung cấp tư vấn hệ thống quản lý;

      QUACERT không cung cấp đánh giá nội bộ cho các khách hàng. QUACERT không chứng nhận hệ thống quản lý trong vòng hai năm kể từ khi cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ; 

      QUACERT không thuê các chuyên gia bên ngoài để tổ chức tư vấn hệ thống quản lý; 

      QUACERT sẽ không tiếp thị hoặc cung cấp dịch vụ trong mối liên kết hoặc hợp tác với các hoạt động của một tổ chức tư vấn về hệ thống quản lý hoặc sản phẩm. QUACERT sẽ thực hiện các hành động để khắc phục các khiếu nại bởi bất kỳ tổ chức tư vấn nào nêu rõ hoặc ngụ ý rằng hoạt động chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn nếu sử dụng dịch vụ của QUACERT; 

      QUACERT không chỉ định hoặc hàm ý rằng việc cấp chứng chỉ sẽ đơn giản hơn , dễ dàng hơn, nhanh hơn và ít tốn kém nếu sử dụng dịch vụ của một tổ chức tư vấn được chỉ định;

      Cán bộ đã cung cấp tư vấn hệ thống quản lý, bao gồm cả những hoạt động về năng lực quản lý, sẽ không được sử dụng bởi QUACERT để thực hiện hoạt động đánh giá hoặc các hoạt động chứng nhận khác nếu họ đã tham gia vào tư vấn hệ thống quản lý cho khách hàng trong vòng hai năm sau khi kết thúc nhiệm vụ tư vấn; 

      QUACERT sẽ yêu cầu cá nhân, nội bộ và bên ngoài, thông báo về bất cứ tình huống nào có thể dẫn đến xung đột quyền lợi của cá nhân hoặc QUACERT. QUACERT sẽ sử dụng thông tin này như là yếu tố đầu vào để xác định các mối đe dọa đến sự thiếu khách quan bởi các hoạt động của cá nhân hoặc của các tổ chức sử dụng các nhân đó, và sẽ không sử dụng cá nhân, nội bộ hoặc bên ngoài, trừ khi họ có thể chứng minh rằng không có xung đột lợi ích; 

      Tất cả các nhân viên, nội bộ hoặc thuê ngoài, hay các hội đồng của QUACERT, những người có thể ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận, sẽ hành động một cách khách quan và không bị ảnh hưởng bới các yếu tố tài chính, thương mại hay áp lực dẫn đến thỏa hiệp tính công bằng, và 

      QUACERT sẽ thực hiện các hành động nhằm loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ những hành động của các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức . 

      Chuyên gia của QUACERT không:

 - Tham gia vào hoạt động thiết kế, sản xuất xây dựng, marketing, lắp đặt hay cung cấp thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan

Tham gia thiết kế, xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị được đánh giá 

 Được ủy quyền làm đại diện cho khách hàng đối với các hoạt động nêu trên, 

    Trong trường hợp được yêu cầu của bởi Cơ quan quản lý có liên quan, QUACERT  sẽ cung cấp thông tin về các chứng nhận được cấp, đình chỉ hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận.

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

                                                                                                      

Nội dung chi tiết (tiếng Anh) Impartiality (E).pdf
Nội dung chi tiết (tiếng Việt) Impartiality (V).pdf