Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quyết định số 404/QĐ-TĐC ngày 26/03/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá đột xuất, đánh giá chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước  --> Download


Quyết định số 480/QĐ-TĐC ngày 04/11/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện công tác Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn --> Download


Quyết định - Thông tư của các Bộ Ngành liên quan

Thông báo số 813/TB-TĐC thông báo Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012-2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức--> Download


Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính về Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước --> Download


Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước --> Download

Quyết định 118/2009.QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng ISO9000 trong cơ quan hành chính --> Download
Quyết định - Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 Thông tư này Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước -->Download


Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương --> Download


Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN ngày 21/04/2010 Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước --> Download


Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước --> Download


Quyết định số 1003/QĐ-BKHCNMT ngày 1/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp --> Download


Quyết định 2238/QĐ-BKHCN về việc đổi tên Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn thành Trung tâm Chứng nhận phù hợpdo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành --> Download