Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một...
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Chi tiết
Văn bản hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số...
Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ... Chi tiết