Văn bản hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 31/VBHN-VPQH
Quay lại Bản in Yahoo
Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Tải văn bản tại:
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-31-vbhn-vpqh-28581Công báo chính phủ
Cập nhật: 09/04/2021
Lượt xem: 3212
Lên trên