Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và thực hành sản xuất tốt trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm.HACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, và được thừa nhận là một yếu tố chính của thương mại quốc tế thực phẩm. 

HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ động kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm. Một thệ thống HACCP giúp bạn tập trung vào các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy, và giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất. 
Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex CAC đã phát triển các hướng dẫn và tiêu chuẩn codex quốc tế với mục đích cung cấp bảo vệ người tiêu dùng ở cấp độ cao hơn và thực hành công bằng trong thương mại quốc tế thực phẩm và nông sản.

Chương trình chứng nhận HACCP của chúng tôi tối thiểu nhằm đáp ứng các nguyên tắc chính của CAC về vệ sinh thực phẩm và HACCP và chương trình này cũng được điều chỉnh để bao gồm các nguyên tắc thực hành,  các hướng dẫn liên quan đến sản phẩm khác của Codex, hay bất kỳ yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia nào. 

Tiêu chuẩn này phù hợp với tổ chức nào?

HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.
  • Cho phép bạn chứng minh cam kết về an toàn thực phẩm
  • Tạo lòng tin đối với người tiêu thụ, các cửa hàng bán lẻ và người mua trong chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Cung cấp cho người mua, người tiêu thụ, các tổ chức chính phủ và các tổ chức thương mại một sự đảm bảo rằng các hệ thống kiểm soát được đặt đúng chỗ để đảm bảo an toàn vệ sinh cho quá trình sản xuất thực phẩm.
  • Tiêu chuẩn này dựa trên các tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex đã được thừa nhận quốc tế, các hướng dẫn và các tiêu chuẩn quốc gia khác.
  • Đánh giá định kỳ giúp bạn giám sát liên tục hệ thống an toàn thực phẩm

1.       Tiếp xúc ban đầu
Quacert phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết bao gồm : Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên quan khác

2.
       Đăng ký chứng nhận

Sau khi xem xét và hiểu rõ Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận, Tổ chức đăng ký chứng nhận gửi QUACERT bản "Đăng ký chứng nhận" được ký bởi đại diện có thẩm quyền.

3.
       Xem xét đăng ký chứng nhận và Thiết lập chương trình đánh giá

Trước khi tiến hành đánh giá, QUACERT tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận và thông tin hỗ trợ. Sau đó, dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, QUACERT sẽ thiết lập chương trình đánh giá cho Tổ chức xin chứng nhận.

4.
       Chuẩn bị đánh giá

Dựa vào kết quả xem xét Đăng ký chứng nhận, QUACERT phải xác định yêu cầu năng lực của các cán bộ liên quan trong đoàn đánh giá và cán bộ thực hiện các quyết định chứng nhận. QUACERT phải đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ giao cho đoàn đánh giá được xác định rõ và truyền đạt tới Tổ chức chứng nhận.

5.
       Đánh giá chứng nhận

QUACERT tiến hành đánh giá chứng nhận theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một là xem xét các điều kiện và thu thập thông tin cần thiết liên quan đến tổ chức đăng ký chứng nhận. Giai đoạn hai được tiến hành tại dịa điểm của Tổ chức đăng ký chứng nhận.

6.
       Kết luận đánh giá chứng nhận và Báo cáo đánh giá

Đoàn chuyên gia đánh giá của QUACERT phải phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để xem xét các phát hiện đánh giá và thống nhất các kết luận đánh giá.

7.
       Quyết định chứng nhận

Đoàn đánh giá phải cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Ban kỹ thuật của QUACERT để kiểm tra xác nhận trước khi kiến nghị chứng nhận, bao gồm Báo cáo đánh giá, nhận xét, xác nhận thông tin cung cấp cho QUACERT, kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận và các điều kiện hoặc lưu ý.
Giấy chứng nhận cấp cho Tổ chức có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký với điều kiện các Tổ chức tuần thủ hoàn toàn các yeu cầu của các Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận.

8.       Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận
Hoạt động giám sát được thực hiện ít nhất một lần một năm tại cơ sở của Tổ chức. Thời gian đánh giá giám sát lần một thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của đánh giá giai đoạn 2.

9.
       Chứng nhận lại

Hoạt động đánh giá chứng nhận lại được tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan.

10.
     Đánh giá mở rộng

Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký chứng nhận mở rộng cho QUACERT. Khi nhận đăng ký, QUACERT phải xem xét và xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi đã được chứng nhận.

11.   Đánh giá đột xuất

Thủ tục của QUACERT phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể điều tra các khiếu nại, đáp ứng đối với những thay đổi hoặc xem xét tiếp theo đối với những tổ chức đã bị đình chỉ