Tổng cục tổng kết công tác năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Báo cáo tổng kết nêu rõ: Thực hiện chức năng được phân công, năm 2013 Tổng cục đã triển khai công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật Đo lường. 

Trong năm 2013 Tổng cục đã chuẩn bị và đề nghị Bộ và các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 1 Thông tư liên tịch 4 bộ, 6 Thông tư của Bộ KH&CN; 1 dự thảo Nghị định của Chính phủ, 1 dự thảo Quyết định của Thủ tướng CP, 5 dự thảo Thông tư của Bộ KH&CN. 

Đã tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và tổ chức thẩm định dự thảo, trình công bố 1.305 TCVN, thẩm định 91 dự thảo QCVN do các Bộ, ngành biên soạn, tiếp nhận, đăng ký 54 QCVN đã ban hành. Góp ý trên 270 dự thảo TCVN, QCVN của các Bộ, ngành; Hoàn thiện hồ sơ và thành lập lại 15 Ban, Tiểu ban kỹ thuật TCVN;   

Về đo lường: Tổ chức 88 đoàn đánh giá tại chỗ để công nhận khả năng kiểm định. Công nhận khả năng kiểm định cho 100 lượt tổ chứcChứng nhận chuẩn cho 117 lượt tổ chức trong và ngoài hệ thống TĐC. Chứng nhận kiểm định viên đo lường cho 1161 lượt cá nhân thuộc 285 đơn vị. Chỉ định kiểm định chuẩn cho 13 lượt tổ chức trong và ngoài hệ thống TĐC. Phê duyệt 1244 mẫu phương tiện đo của 150 lượt cơ sở. Tổ chức thành công cuộc họp lần thứ 48 của Ủy ban đo lường pháp định quốc tế (CIML) tại Việt Nam.Luôn theo dõi cập nhật, xử lý thông tin của các tổ chức OIML, APMLF, ACCSQ-WG3.  Xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia

Đối với công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Hướng dẫn các Bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các văn bản  dưới Luật. Công tác QLCLSPHH đã thực hiện được kết quả như sau: 

Về hoạt động cấp Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008: cấp mới, cấp lại và cấp mở rộng phạm vi áp dụng 1940 giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008, trong đó cấp mới cho 1611 cơ quan, cấp lại cho 307 cơ quan, cấp giấy chứng nhận mở rộng phạm vi áp dụng cho 22 cơ quan. Về hoạt động cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia: cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện cho 19 tổ chức tư vấn và cấp thẻ cho 91 chuyên gia tư vấn đủ điều kiện, 3 chuyên gia tư vấn độc lập; 7 tổ chức chứng nhận và 84chuyên gia đánh giá. 

Triển khai hoạt động quản lý tổ chức đánh giá sự phù hợp: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm cho 33 tổ chức thử nghiệm, trong đó có 02 tổ chức được cấp bổ sung lần thứ hai. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận cho 19 tổ chức, trong đó cấp mới: 12 tổ chức; cấp lại: 01 tổ chức; cấp bổ sung lần 2: 07 tổ chức; cấp bổ sung lần 3: 03 tổ chức; cấp bổ sung lần 4: 01 tổ chức. Chỉ định 12 tổ chức thử nghiệm. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng SP, HH cho 04 tổ chức. 

Các hoạt động khác về quản lý chất lượng: Tiếp nhận 86 Hồ sơ của 41 Hội đồng sơ tuyển Tỉnh/Thành phố tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; tổ chức các đoàn đánh giá, thẩm định các doanh nghiệp và họp Hội đồng quốc gia về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013.

Về mã số mã vạch
:  Thẩm xét hồ sơ cấp mã doanh nghiệp cho 1.929  hồ sơ đăng ký sử dụng, xử lý 184 hồ sơ xin thay đổi cơ sở dữ liệu và giấy chứng nhận, 22 hồ sơ xin xác nhận sử dụng mã nước ngoài và thu hồi 1.481 mã doanh nghiệp.

Công tác  kiểm tra, thanh tra     

Công tác thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2013 được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:         

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với 622 lô xăng, dầu, LPG  nhập khẩu, ra thông báo 622 lô đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu, khối lượng là 6.103.808,490 tấn  (100% các lô hàng nhập khẩu đều đáp ứng yêu cầu chất lượng nhập khẩu, không có lô không đạt chất lượng). 

Kiểm tra chất lượng hàng hoá trong sản xuất : Tổng số cơ sở được kiểm tra: 21 cơ sở sản xuất mặt hàng MBH, ĐCTE. Phát hiện cơ sở sản xuất có vi phạm hành chính: không  thực hiện chứng nhận hợp quy, sử dụng giấy chứng nhận hợp quy hết hạn sử dụng, chất lượng sản phẩm không phù hợp QCVN. Đã thực hiện xử lý theo thẩm quyền, tạm dừng sản xuất, lưu thông, chuyển  hồ sơ đề nghị Chi cục QLTT Hà Nội, Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hoạt động hợp tác quốc tế

Triển khai thực hiện các hợp tác song phương trên cơ sở các MoU đã ký kết.  Các đối tác có tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông tin và trao đổi đoàn làm việc trên cơ sở triển khai các nội  dung đã thỏa thuận. Duy trì hợp tác với Trung Quốc, Slovakia, LB Nga và các nước SNG (Belarus, Ucraina, Uzbekistan), Thụy Điển. Đề xuất, tham gia các hoạt động đàm phán FTA giữa Việt Nam và các đối tác.

Công tác Tổ chức cán bộ

Trình Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; Giải trình ý kiến của 18 Bộ ngành, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hànhQuyết định phân cấp về quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục; dự thảo Quy định về hướng dẫn sử dụng và quản lý Thẻ kiểm soát viên chất lượng. Thực hiện kịp thời chế độ báo cáo, thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Kiện toàn và bổ nhiệm cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Tổng cục và lãnh đạo cấp Phòng các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tổ chức 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng do Dự án ADB tài trợ. Tổ chức lớp học tiếng Anh công chức, viên chức các đơn vị thuộc Tổng cục. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo công chức chuyên ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 41 Kiểm soát viên chính (trong đó Cục Quản lý chất lượng SP,HH 4 công chức) và  48 Kiểm soát viên (trong đó Cục Quản lý chất lượng SP,HH 5 công chức) đã được cấp Chứng chỉ.

Tiến hành  nâng lương trước thời hạn,  nâng bậc lương thường xuyên, hưởng thâm niên vượt khung đối với  60 người.

Công tác Kế hoạch tài chính

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, phê duyệt dự án NSCL ngành, địa phương và thực hiện các dự án được giao, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng kế hoạch.

Tổng thu sự nghiệp năm 2013 đạt 109% kế hoạch giao; tuy nhiên so với thu thực hiện năm 2012 thì giảm 3%, tương đương 17.584 triệu đồng.

Hoạt động TBT

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác theo chức năng bao gồm công tác thông báo và hỏi đáp; các hoạt động liên quan đến đàm phán về TBT (TPP, EU…); hoạt động thư ký cho Ban liên ngành TBT; đầu mối của Mạng lưới thông báo và hỏi đáp về TBT; nghĩa vụ thành viên WTO trong Ủy ban TBT của WTO  và các yêu cầu đột xuất của Tổng cục và Bộ KH&CN.

Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm tra, thẩm định, thử nghiệm, chứng nhận: Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn, kiểm tra, thẩm định/giám định, thử nghiệm và chứng nhận được các đơn vị trực thuộc tiến hành kịp thời và có hiệu quả phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước. Tiến hành kiểm tra chất lượng, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ quản lý: 39.738 lô hàng/yêu cầu. Kiểm định/hiệu chuẩn cho 78.302 phương tiện đo. Thử nghiệm  364.058 mẫu sản phẩm, hàng hoá. Tư vấn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, GlobalGAP, … cho 321 tổ chức. Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật cho 6.108 sản phẩm và trên 1.000 hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, GlobalGAP, …).

Hoạt động thông tin, tuyên truyền

Xuất bản 12 số ấn phẩm thông tin phục vụ doanh nghiệp và 01 cuốn Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2013. Tiếp nhận và phục vụ đơn hàng cho 3000 lượt khách hàng yêu cầu tài liệu, cung cấp trên 28.000 lượt tài liệu cho khách hàng, cung cấp 250 tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài (ASTM, ISO, IEC, BS...) phục vụ công tác nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

Xuất bản ổn định Tạp chí TCĐLCL 2 kỳ/tháng, trang báo điện tử chất lượng Việt Nam đã thu hút được độc giả quan tâm, có ngày lên tới trên 300 ngàn độc giả truy cập.

Kết hợp với các cơ quan báo chí xây dựng phóng sự, đăng tin và bài viết chuyên môn về năng suất chất lượng: Tạp chí Khoa học Công nghệ VN, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Khoa học và Phát triển, VTV6 (Chương trình Năng suất xanh).

Trả lời phỏng vấn trên trên phương tiện đại chúng như: VTV1, VTV2, VOV, VCTV… về công tác quản lý, kiểm tra chất lượng  MBH, ĐCTE...

Hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp

Tổ chức 386 lớp đào tạo về nghiệp vụ TCĐLCL và ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 26000, Hệ thống sản xuất tinh gọn - Lean Production System, Lean 6 Sigma, 5S, Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng, Giảng viên tiêu chuẩn hóa - Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc nhân viên, Mô hình kinh doanh hoàn hảo ... cho trên 6191 học viên.

Từ kết quả hoạt động tóm tắt nêu trên, báo cáo nêu ra 10 điểm nổi bật năm 2013 đối với Tổng cục là:
 1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý TCĐLCL, trong đó đáng lưu ý là Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 08/08/2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020; các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đo lường và Nghị định 86;Thông tư liên tịch số 06 về quản lý sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm; Thông tư số 22 về quản lý đo lường, chất lượng vàng trang sức và mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
 2. Hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; ban hành Quy chế phân cấp quản lý cán bộ; bước đầu hình thành đội ngũ kiểm soát viên chất lượng.
 3. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt: Mũ bảo hiểm, Xăng dầu, Thép Đồ chơi trẻ em...
 4. Kiểm tra các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, đẩy mạnh kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, thực hiện việc thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng  giữa các Trung tâm kỹ thuật.
 5. Tăng cường sự tham gia vào việc duyệt các dự án xây dựng TCVN, QCVN; biên soạn, thẩm tra dự thảo TCVN, QCVN của các Bộ, ngành.
 6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và các nhiệm vụ của Đề án TBT giai đoạn 2011-2015.
 7. Khai thác có hiệu quả hợp tác quốc tế về lĩnh vực TCĐLCL, dự án JICA (pha 2) được khởi động, thực hiện tốt nhiệm vụ đàm phán trong hoạt động TBT, trong đó có TPP, tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 48 của Ủy ban đo lường pháp định quốc tế (CIML) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Công tác tuyên truyền  được chú trọng, bước đầu định hướng được các cơ quan thông tin truyền thông hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành TĐC.
 9. Các hoạt động nâng cao tiềm lực kỹ thuật thông qua tăng cường năng lực cho các phòng thí nghiệm giúp cho các đơn vị sự nghiệp mở rộng và tăng cường năng lực kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế - xã hội.
 10. Sự ổn định về doanh thu của các đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn kinh tế khó khăn.   

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, báo cáo nhấn mạnh các nội dung sau:
 1. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục khi được ban hành (xác định chức năng nhiệm vụ, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị trực thuộc...).
 2. Hoàn thiện và triển khai hướng dẫn thực hiện hệ thống văn bản về Đo lường.
 3. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
 4. Chuẩn bị các điều kiện để hướng dẫn triển khai thực hiện công tác áp dụng ISO trong cơ quan hành chính theo quy định mới.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông, hàng hóa nhập khẩu, sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, kiểm tra, thanh tra các tổ chức đánh giá sự phù hợp.
 6. Đổi mới công tác xây dựng, ban hành QCVN.
 7. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp: khai thác có hiệu quả hỗ trợ của Nhật Bản, Hàn Quốc; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ACCSQ phục vụ cho việc hình thành cộng đồng ASEAN năm 2015; chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện tốt nhiệm vụ khi TPP được ký kết.
 8. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình 712 và đề án TBT giai đoạn 2011-2015.
 9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động TCĐLCL, chủ động tuyên truyền, cảnh báo về các vấn đề chất lượng trên thị trường.
 10. Khai thác các nguồn lực để tăng cường tiềm lực của các đơn vị sự nghiệp; sử dụng có hiệu quả năng lực của các đơn vị sự nghiệp về nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý, cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân.          

   
Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh báo cáo tổng kết tại Hội nghị


Hội nghị cũng đã nghe Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục công bố các quyết định thi đua khen thưởng, trong đó có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động.

      
Thứ trưởng Trần Việt Thanh trao Huân chương Lao động của Đảng và Nhà nước cho ông Vũ Văn Diện - Nguyên Phó Tổng cục trưởng, Ông Lê Quốc Bảo - nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam và ông Đoàn Ngọc Kỳ - nguyên Giám đốc QUATEST 2


       
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tổng cục trong năm 2013 đã vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Về nhiệm vụ năm 2014, Thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai các nội dung để thực hiện Luật KH&CN sửa đổi với việc ban hành 5 Nghị định hướng dẫn thi hành luật nhằm tạo bước phát triển mới cho KHCN khởi sắc. Ngoài ra cần tăng cường các hội nghị chuyên đề, tăng cường các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo TCVNCập nhật: 25/12/2013
Lượt xem: 17792
Lên trên