QUACERT được gia hạn thời gian ủy quyền kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số  373/QĐ-CN-TĂCN về việc gia hạn thời gian ủy quyền cho các đơn vị thực hiện kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu.

Theo đó, Cục gia hạn ủy quyền cho các đơn vị được kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu đến hết ngày 31/03/2014.

Nội dung Ủy quyền được giữ nguyên theo các Quyết định về việc ủy quyền kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm nhập khẩu đối với từng đơn vị được chỉ định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là đơn vị đã được Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là cơ quan kiểm tra thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu theo Quyết định số 419/QĐ-CN-TĂCN ngày 27 tháng 12 năm 2012.

Xem chi tiết Quyết định 373/QĐ-CN-TĂCN

QUACERT
Cập nhật: 06/01/2014
Lượt xem: 12662
Lên trên