ISO 10018 chú trọng vào vai trò quan trọng của con người trong quản lý chất lượng
Quay lại Bản in Yahoo


Tiêu chuẩn mới này của ISO đưa ra hướng dẫn nhằm đạt được một cách tốt nhất sự tham gia của con người trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho các tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và các loại hình hoạt động. 

ISO 10018:2012, Quản lý chất lượng - Tài liệu hướng dẫn về năng lực và sự tham gia của mọi người (Quality management - Guidelines on people involvement and competence) đặt mục tiêu trở thành một công cụ tiện ích cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, các học viên về chất lượng, các đại diện lãnh đạo về chất lượng và các nhà quản lý nguồn nhân lực. Tài liệu hướng dẫn mô tả:

• Các quá trình mà một tổ chức có thể áp dụng để thực hiện và duy trì năng lực và sự tham gia của mọi người trong hệ thống quản lý chất lượng

• Các hành động có thể được thực hiện để tăng cường sự tham gia của mọi người

• Các hành động có thể được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng cụ thể, như các yêu cầu đã được qui định trong ISO 9001 mặc dù ISO 10018 có thể được sử dụng cùng với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. 

Việc giới thiệu ISO 10018 nhằm khẳng định: “Hiệu suất tổng thể của hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng cuối cùng đều phụ thuộc vào sự tham gia của người có năng lực cùng với việc giới thiệu và sử dụng đúng người có năng lực trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Sự tham gia của mọi người rất quan trọng để hệ thống quản lý của một tổ chức đạt được các kết quả nhất quán và phù hợp với các chiến lược và giá trị của tổ chức. 

"Việc xác định, xây dựng, đánh giá kiến thức, kỹ năng, hành vi và môi trường làm việc là rất quan trọng để việc tham gia của những người có năng lực mang lại hiệu quả”

"Tiêu chuẩn quốc tế này đưa ra các hướng dẫn liên quan đến các nhân tố có ảnh hưởng đến năng lực và sự tham gia của mọi người đồng thời tạo ra giá trị giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của mình”.

ISO 10018 đưa ra cách tiếp cận dựa trên quá trình đồng thời mô tả các hành động, kết quả và kế hoạch liên quan đến năng lực và sự tham gia của mọi người. Nếu các hành động, kết quả và kế hoạch được giám sát, đo lường và phân tích thì việc này sẽ giúp cho lãnh đạo cấp cao đưa ra các quyết định để cải tiến nhằm mang lại các mức độ nâng cao về sự thỏa mãn của khách hàng.

ISO 10018:2012, Quản lý chất lượng – Tài liệu hướng dẫn về năng lực và sự tham gia của mọi người do Nhóm công tác WG 15, Tiểu ban kỹ thuật SC 3, Ban kỹ thuật TC 176 của Tổ chức ISO xây dựng.

Phòng Nghiên cứu phát triển (QUACERT)
Tin và bài trích lược từ ISO website
Cập nhật: 23/09/2013
Lượt xem: 5550
Lên trên