Tổng cục TCĐLCL ra văn bản hướng dẫn thực hiện đánh giá sự phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 14/02/2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra văn bản số 184/TĐC-HCHQ hướng dẫn về đối tượng phải thực hiện đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng - QCVN 8:2012/BKHCN.

Cụ thể, Theo thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 1/6/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn chứng nhận phù Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 8:2012/BKHCN được ban hành kèm theo quyết định số 772/QĐ-TĐC ngày 03/04 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chỉ rõ đối tượng thực hiện chứng nhận hợp quy là khí dầu mỏ hóa lỏng được sản xuất, chế biến (pha chế) và nhập khẩu. Do đó, các doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến và nhập khẩu LPG có trách nhiệm thực hiện đánh giá sự phù hợp với QCVN 8:2012/BKHCN. Các đối tượng là trạm cấp, trạm nạp LPG, cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển và cửa hàng bán LPG không phải thực hiện chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

Cập nhật: 27/02/2014
Lượt xem: 67140
Lên trên