Đảng ủy Tổng cục TCĐLCL nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quay lại Bản in Yahoo
Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Đảng ủy Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 

Điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội; điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các cấp cơ sở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hội nghị.

Tại điểm cầu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), hội nghị trực tuyến có sự tham dự của đông đảo Đảng viên thuộc Đảng ủy Tổng cục, các Chi bộ trực thuộc. Các đại biểu đã tích cực tham gia, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị trực tuyến, các đồng chí Đảng viên đã nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm:

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;

Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tin bài: tcvn.gov.vn
Cập nhật: 30/03/2021
Lượt xem: 1947
Lên trên