Thiết bị điện, điện tử
Quay lại Bản in Yahoo
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN
 Thông tư 21/2009/TT-BKHCN
QCVN 4:2009/BKHCN

Hướng dẫn chứng nhận

 Quyết định 402/QĐ-TĐC

Tiêu chuẩn liên quan

 TCVN 5699-1:2004 (IEC 60335-1: 2001)
 TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35: 2005)
 TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004)
 TCVN 5699-2-23:2007(IEC 60335-2-23: 2005)
 TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005)
 TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005)
TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3: 2005)
TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005)
TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002, Adm.1:2004)
TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998)
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) 
TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1:1997
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003)
TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002)

Các văn bản có liên quan

Thông tư 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/09/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử
 Thông báo số 492/TB-TĐC ngày 4/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc quản lý chất lượng thiết bị điện và điện tử theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN
 Công văn số 861/BKHCN-TĐC ngày 20/4/2010 của Bộ KHCN về việc chỉ định các đơn vị kiểm tra nhà nước về chất lượng hoàng hoá nhập khẩu
 Công văn số 564/TĐC-HCHQ ngày 17/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Quản lý chất lượng đối với đồ chơi trẻ em, thiết bị điện và điện tử khi QCVN có hiệu lực thi hành
 Công văn số 586/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2010 của Tổng cục TCĐLCL về việc Hướng dẫn bổ sung về các bằng chứng chứng minh đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử đã được thực hiện kiểm tra chất lượng

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho sản phẩm điện, điện tử được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

     

Mẫu dấu sử dụng cho sản phẩm điện, điện tử được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và 5

Sản phẩm điện điện tử đã được QUACERT chứng nhận

Điện điện tử nhập khẩu

Điện điện tử sản xuất trong nước

Cập nhật: 17/09/2013
Lượt xem: 45022
Lên trên