Chứng nhận Hợp quy phụ gia xi măng và bê tông
Quay lại Bản in Yahoo
Các tài liệu liên quan

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng: QCVN 16:2011/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Bộ Xây dựng Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng

3

Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành;

4

Nghị đinh 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa;

5

Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về Nhãn hàng hóa;

6

Thông tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 25/7/2007 bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính Phủ về Nhãn hàng hóa;.

7

Công văn số 448/BXD-KHCN ngày 26/03/2012 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại QCVN 16:2011/BXD ban hành ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng.Mẫu dấu sử dụng cho Sản phẩm Phụ gia xi măng và bê tông được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5
 
 

Cập nhật: 08/10/2013
Lượt xem: 33735
Lên trên