Chứng nhận Hợp quy Phân bón
Quay lại Bản in Yahoo
Căn cứ Chứng nhận


Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
  Quyết định số 310/QĐ-TT-QLCL ngày 26 tháng 07 năm 2013 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón
  Quyết định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 NGHỊ ĐỊNH về quản lý phần bón
  Thông tư 29/2014/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
  Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số điều của nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 

Quyết định chỉ định Chứng nhận

  Quyết định Chỉ định QUACERT chứng nhận chất lượng Phân bón 

Hướng dẫn Chứng nhận

 Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chỉ  định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thay thế Quyết định 106/2008/QĐ-BNN).
  Công văn số 2114/BCT-HC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón
  Công văn số 512/TT-QLCL Về việc thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP
  Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố  hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tiêu chuẩn liên quan

  TCVN 4440-87 - SUPE PHÔT PHÁT ĐƠN Simple superphosphate 
  TCVN 4296-86 - QUẶNG APATIT Yêu cầu kỹ thuật Apatit ore Technical requirements
  TCVN 180-86 - QUẶNG APATIT Phương pháp thử Apatit ore Methods of test
  TCVN 2619-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea for agriculture Technical requirements
  TCVN 4853-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt Mineral fertilizer Method for determination of  grainaire analysis
  TCVN 4852-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength
  TCVN 6167:1996 - Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer
  TCVN 2620-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea for agriculture Method of test
  TCVN 6169:1996 - Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ Microbial fertilizer - Terms
  TCVN 6168:1996 - Phân bón vi sinh vật giải xenluloza Cellulose-degraing microbial fertilizer

Các văn bản liên quan

  Thông tư 50/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  
  Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên  phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới
  
  Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ- CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
  
  Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ(sửa đổi)
  
  Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Dấu Hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

Mẫu dấu sử dụng cho Phân bón được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5

Cập nhật: 12/04/2016
Lượt xem: 35258
Lên trên