Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh
Ngày 7/10 tại Hà Nội, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (NBC) và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp”.
Chi tiết