Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức các lớp đào tạo nội bộ cho các cán bộ nhân viên
Ngày 20/2/2024 và 21/2/2024 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức các lớp đào tạo: giới thiệu về các tiêu chuẩn chứng nhận Xanh; tiêu chuẩn ISO 22001; các vấn đề cần quan tâm/ rủi ro trong hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; các rủi ro trong hoạt động ngân hàng liên quan đến ISO 9001 tại Ngân hàng; chuyên gia GHG theo 14064-1 cho các khối chuyên gia đánh giá, cán bộ kỹ thuật, marketing QUACERT.
Đào tạo nội bộ thường xuyên giúp nâng cao kỹ năng, trình độ và cập
nhật kiến thức mới cho các cán bộ nhân viên thực hiện công việc hiệu quả.