QUACERT được Bộ Xây Dựng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị Định 107
Ngày 13/12/2023 Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) được Bộ Xây Dựng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và chứng nhận theo Nghị định 107. Cụ thể theo file đính kèm 
   giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và chứng nhận theo Nghị định 107