Quy trình chứng nhận
I. Lưu đồ chứng nhận hợp quy TĂCN theo phương thức 5


II. Lưu đồ chứng nhận hợp quy lô TĂCN nhập khẩu phương thức 7