Tuyển dụng Viên chức

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
là Tổ chức Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ gồm: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và quy chuẩn kỹ thuật, thử nghiệm và giám đinh chất lượng sản phẩm hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ khoa học & công nghệ. Chúng tôi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm cho các vị trí việc làm sau:

I. Phòng Kỹ thuật  (01)
 Vị trí tuyển dụng

Viên chức 01:
Chức danh: Chuyên viên thẩm xét hồ sơ
Công việc cụ thể: 
- Thẩm xét hồ sơ đánh giá.
- Kiến nghị chứng nhận, duy trì, đình chỉ, hủy bỏ.
- Xem xét đăng ký, yêu cầu chứng nhận.
- Lập phương án lấy mẫu.
- Lập, theo dõi chương trình giám sát.
- Quản lý mạng lưới, dữ liệu chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật.
- Quản lý dữ liệu tiêu chuẩn.
- Quản lý dữ liệu khách hàng.

Tiêu chuẩn: 
1. Trình độ chuyên môn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Được đào tạo về tiêu chuẩn hệ thống quản lý, nắm vững các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm
2. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc;
- Có tối thiểu 9 năm trực tiếp thực hiện công việc thẩm xét hoặc hỗ trợ kỹ thuật tại các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
3. Ngoại ngữ: 
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
4. Tin học: 
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 Ưu tiên: 
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thương thảo; tư duy logic;
- Am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng, chất lượng sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế, khu vực, quốc gia và các văn bản liên quan.
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm;
- Có khả năng đọc, hiểu về yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm và khả năng phân tích kết quả thử nghiệm.
Có kinh nghiệm trong công tác quản lý mạng lưới, dữ liệu về chuyên gia kỹ thuật.
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

II. Phòng Kỹ thuật (02); Phòng Đảm bảo chất lượng (02); Phòng Chứng nhận Hệ thống (01); Phòng Chứng nhận Sản phẩm hợp chuẩn (01).
Vị trí tuyển dụng
Viên chức 02, 03, 04, 06, 06, 07:
Chức danh: Chuyên viên đánh giá hệ thống quản lý/chuyên viên đánh giá sản phẩm
Công việc cụ thể:
- Lập chương trình đánh giá.
- Tiến hành đánh giá tại cơ sở của khách hàng.
Lập và xử lý hồ sơ đánh giá (báo cáo, điểm không phù hợp, xác nhận hành động khắc phục).

Tiêu chuẩn: 
1. Trình độ chuyên môn: 
Tốt nghiệp đại học trở lên;
Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá, chuyên gia đánh giá trưởng một trong các hệ thống quản lý chất lượng
2. Kinh nghiệm:- 
- Có tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc;
- Có tối thiểu 10 năm trực tiếp ở vị trí chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng/đánh giá sản phẩm tại Tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm.
3. Ngoại ngữ: 
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
4. Tin học: 
Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;;
 Ưu tiên: 
- Chứng chỉ đào tạo CGĐG/CGĐG trưởng HTQLCL/SP được phê duyệt bởi Tổ chức chứng nhận thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Có kinh nghiệm thực tế đảm đương nhiệm vụ Trưởng đoàn đánh giá HTQLCL (tối thiểu 50 lượt ở vị trí Trưởng đoàn)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng, năng động, tháo vát;
- Am hiểu về các hệ thống quản lý chất lượng/sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá chứng nhận (năng lực thực tế đánh giá khoảng 100 đơn vị/1 năm);
- Có kinh nghiệm trong việc lấy mẫu phục vụ thử nghiệm và phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm (đối với CGĐG sản phẩm);
- Có khả năng lập, xử lý hồ sơ đánh giá;
- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm;
 Có thể hỗ trợ kỹ thuật trong việc áp dụng hệ thống QLCL.
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển:
Mr Phan Hữu Hùng - Phòng Tổ chức Hành chính
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel:  + 84 (24) 37561025/120 ; +084 966648967
Email: phongtochuc@quacert.gov.vn
Hạn nộp hồ sơ: 29/7/2017
            (Ghi chú :Nhận hồ sơ trực tiếp ; Lệ phí : theo quy định của Nhà nước)
Mẫu đơn dự tuyển viên chức