Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2015
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Chứng nhận Phù Hợp (QUACERT) xin thông báo Danh sách các  thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc và thời gian phỏng vấn.
Danh sách cụ thể tại đây