Bộ KHCN ban hành thông tư về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Ngày 30 tháng 09 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường được chỉ định; Các cơ quan nhà nước về đo lường, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013. 

Xem chi tiết Thông tư 24/2013/TT-BKHCN