Chương trình chứng nhận HTQLNL theo ISO 50001 của QUACERT đã được công nhận

Ngày 22/8/2013, tổ chức công nhận JAS-ANZ của Úc và Niu-Di-Lân đã chính thức ra văn bản công nhận chương trình chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT).

Đây là chương trình chứng nhận thứ 7 của QUACERT được công nhận quốc tế sau các chương trình chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP, ISO 22001:2005, chứng nhận sản phẩm, chứng nhận Global G.A.P.

Đây là hoạt động trọng điểm trong năm 2013 của Trung tâm nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng nhận, nâng cao uy tín và góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp khách hàng tham gia hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011.


Thông tin về các chương trình của QUACERT được công nhận quốc tế