Xi măng và Clanhke
Thông tư 
 Thông tư 01/2010/TT-BXD - Quy định công tác quản lý chất lượng Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm

Quyết định chứng nhận

 Quyết định 423/QĐ-BXD về việc chỉ định QUACERT là tổ chức thực hiện thử nghiệm / giám định / kiểm định / chứng nhận phù hợp Thông tư số 01/2010/TT-BXD

Tiêu chuẩn liên quan

 QCVN 16-2014 _Quy chuẩn Quốc gia về Sản phẩm - hàng hóa vật liệu xây dựng
 TCVN 7024 : 2002 - Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm

Dấu hợp quy CR

Mẫu dấu sử dụng cho Sản phẩm Xi măng và Clanhke được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

    

Mẫu dấu sử dụng cho Sản phẩm Sản phẩm Xi măng và Clanhke được chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 và phương thức 5


Sản phẩm Clanhke xi măng Poóc lăng Thương phẩm đã được QUACERT chứng nhận

Sản phẩm Xi măng và Clanke nhập khẩu

Sản phẩm Xi măng và Clanhke sản xuất trong nước