Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho nghiên cứu, phát triển công nghệ cao

Bắt đầu từ 15-2-2013 sẽ chính thức áp dụng một số quy định về quản lý tài chính đối với Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính- Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 219/2012/TTLT-BTC- BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31-12-2010 của Thủ tướng Chính phủ; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện và quản lý Chương trình.

Các nguồn tài chính thực hiện Chương trình bao gồm từ NSNN (Kinh phí sự nghiệp KHCN; Kinh phí đầu tư phát triển; Vốn ODA và các nguồn vốn hợp tác quốc tế, viện trợ của nước ngoài); Vốn tín dụng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các ngân hàng Thương mại và các tổ chức tín dụng; Kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và từ một số loại quỹ như Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KHCN quốc gia…

Mức hỗ trợ từ NSNN đối với các dự án được quy định như sau: Đối với hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao: Hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí từ nguồn NSNN cho các hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ. Hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí từ nguồn NSNN cho các hoạt động tự nghiên cứu và phát triển công nghệ cao có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường. Nguồn kinh phí này được cân đối từ NSNN chi sự nghiệp KHCN.

Đối với hoạt động sản xuất thử nghiệm, hỗ trợ tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm trong Dự án. Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn mức hỗ trợ tối đa đến 70%.

Hoạt động chuyển giao công nghệ, Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho các hoạt động chuyển giao công nghệ của Dự án.

Hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao, hỗ trợ tối đa đến 50% công lao động cho cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp thực hiện; Hỗ trợ tối đa đến 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình thử nghiệm và sản xuất sản phẩm lô số không của dây chuyền công nghệ…

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể việc giải ngân kinh phí hỗ trợ từ NSNN từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN đối với các Dự án; Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm; Công tác báo cáo, quyết toán kinh phí sự nghiệp…

Xem chi tiết: Thông tư số 219/2012/TTLT-BTC- BKHCN

Theo tcvn.gov.vn