Tổng cục Thủy sản chỉ định QUACERT chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 27/09/2013, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 539/QĐ-TCTS-NTTS về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là Tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) có trách nhiệm thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm nuôi trồng thủy sản được sản xuất phù hợp với Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy định tại Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012. 

Mã số của QUACERT được chỉ định: VietGAP-TS-13-05.

Quyết định này có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký. 

Nội dung quyết định xem tại đây
Cập nhật: 07/10/2013
Lượt xem: 22174
Lên trên