QUACERT được chỉ định là Cơ quan kiểm tra thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm
Quay lại Bản in Yahoo


Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là cơ quan kiểm tra thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu.

Theo đó, QUACERT sẽ là đơn vị kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phù hợp với các quy định của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT và các pháp luật hiện hành có liên quan từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013.

Theo quy định, đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ thuật, thì việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo các yêu cầu trong các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và những quy định hiện hành có liên quan. Đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật, việc kiểm tra sẽ dựa trên yêu cầu của Cục Chăn nuôi cho từng lô sản phẩm.

Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Trưởng phòng thức ăn chăn nuôi và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 

Cập nhật: 12/10/2013
Lượt xem: 19169
Lên trên