Lịch đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung... Chi tiết
Lịch đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT,... Chi tiết
Lịch đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT,... Chi tiết
Lịch đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT,... Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO DIỄN GIẢI VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 từ ngày 15/9/2015. Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có kiến thức về yêu cầu của tiêu chuẩn mới để... Chi tiết